Podmínky použití

Podmínky použití

Tyto webové stránky a/nebo jejich mobilní stránky a aplikace (dále jen "stránky") vlastní a provozuje společnost obchodcz.com (dále jen "společnost"). Tyto podmínky používání (dále jen "podmínky používání") se vztahují na vaše používání těchto stránek. Jakýkoli nákup produktů nebo služeb dostupných prostřednictvím těchto Stránek se řídí Podmínkami nákupu ("Podmínky nákupu") na příslušných webových stránkách Společnosti, které jsou zde začleněny odkazem. Kromě toho se vaše používání těchto Stránek řídí Oznámením o ochraně osobních údajů, které je zde začleněno odkazem.

V celém textu Stránek se pojmy "my", "nás" a "naše" vztahují na Společnost. Společnost nabízí tyto Stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto Stránkách, vám, uživateli, za podmínky, že přijmete tyto Podmínky používání. Vaše další používání těchto Stránek představuje váš souhlas s těmito Podmínkami používání. Pokud si nepřejete být těmito Podmínkami používání vázáni, nepoužívejte tyto Stránky.

PŘED POUŽITÍM STRÁNEK SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SPOLU S OZNÁMENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍMI ZÁSADAMI NEBO DOHODAMI, NA KTERÉ SE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ODVOLÁVAJÍ. POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ ROZHODČÍ SMLOUVY A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÝCH ŽALOB POPSANÝCH V ČÁSTI O ŘEŠENÍ SPORŮ NÍŽE.

Integrita dat

Prohlašujete, že všechny informace, údaje a další materiály, které poskytnete na těchto stránkách nebo společnosti jakýmkoli jiným způsobem, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Jste zodpovědní za aktualizaci a opravu informací, které jste na těchto stránkách poskytli, podle potřeby.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Kopie oznámení o ochraně osobních údajů, které se vztahuje na shromažďování, používání, zveřejňování a další zpracování osobních údajů na těchto stránkách, se nachází na adrese nauraille. Souhlasíte s tím, že veškeré osobní údaje, které o vás získáme (ať už prostřednictvím těchto Stránek, e-mailem, telefonicky nebo jinak), budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány v souladu s podmínkami uvedenými v Oznámení o ochraně osobních údajů.

Licence a přístup na místo

Veškerý obsah dostupný prostřednictvím těchto stránek (mimo jiné včetně textu, designu, grafiky, log, ikon, obrázků, zvukových klipů, souborů ke stažení, rozhraní, kódu a softwaru a jejich výběru a uspořádání) je výhradním vlastnictvím společnosti, jejích poskytovatelů licence nebo dodavatelů obsahu a je chráněn autorským právem, ochrannou známkou a dalšími platnými zákony.

Společnost vám uděluje omezenou licenci na přístup k těmto stránkám a jejich osobní používání. Pokud není uvedeno jinak, můžete k obsahu dostupnému na těchto stránkách přistupovat, kopírovat jej, stahovat a tisknout pro své osobní, nekomerční použití za předpokladu, že nezměníte ani nevymažete žádná oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech, která se v obsahu objevují. Společnost nebo její poskytovatelé licencí či obsahu si ponechávají plné a úplné vlastnické právo k obsahu dostupnému na těchto stránkách, včetně všech souvisejících práv duševního vlastnictví, a poskytují vám tento obsah na základě licence, kterou může společnost kdykoli zrušit podle vlastního uvážení. Společnost přísně zakazuje jakékoli jiné použití jakéhokoli obsahu dostupného prostřednictvím Stránek, mimo jiné včetně:

jakéhokoli stahování, kopírování nebo jiného použití Obsahu nebo Stránek pro účely konkurenční vůči Společnosti nebo ve prospěch jiného poskytovatele nebo třetí strany;

jakékoli ukládání do mezipaměti, jakékoli neoprávněné odkazování na stránky nebo jakékoli rámování jakéhokoli obsahu dostupného na stránkách;

jakákoli úprava, distribuce, přenos, předvádění, vysílání, publikování, nahrávání, licencování, zpětné inženýrství, převod nebo prodej nebo vytváření odvozených děl jakéhokoli obsahu, produktů nebo služeb získaných ze stránek, které nemáte právo zpřístupnit (například duševní vlastnictví jiné strany);

nahrávání, zveřejňování nebo přenášení jakéhokoli materiálu, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítače;

použití jakéhokoli hardwaru nebo softwaru určeného k tajnému zachycení nebo jinému získání jakýchkoli informací (jako jsou systémová data nebo osobní údaje) z těchto stránek (mimo jiné včetně použití jakýchkoli technik "scrapingu" nebo jiných technik dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat); nebo

jakoukoli činnost, která způsobuje nebo může způsobit (podle uvážení společnosti) nepřiměřené nebo neúměrně velké zatížení infrastruktury společnosti nebo která poškozuje nebo narušuje řádné fungování naší infrastruktury.

Za získání přístupu ke Stránkám jste odpovědní vy a tento přístup může být spojen s poplatky třetích stran (například poplatky poskytovatele internetových služeb nebo poplatky za vysílací čas). Kromě toho si musíte zajistit a jste odpovědní za veškeré vybavení potřebné k přístupu ke Stránkám. Nesmíte obcházet žádná opatření, která byla zavedena za účelem zabránění nebo omezení přístupu na tyto Stránky. Jakýkoli váš neoprávněný přístup ke Stránkám (včetně jakéhokoli takového přístupu nebo použití, které se jakýmkoli způsobem týká účtu, který si můžete na Stránkách zřídit, nebo jakéhokoli zařízení, které můžete k přístupu na Stránky použít) ukončí platnost povolení nebo licence, které vám Společnost udělila.

Společnost si vyhrazuje právo odmítnout nebo ukončit registraci jakékoli osoby na těchto stránkách, odstranit jakoukoli osobu z těchto stránek a zakázat jakékoli osobě používání těchto stránek z jakéhokoli důvodu a kdykoli bez předchozího upozornění omezit nebo ukončit váš přístup na tyto stránky nebo jejich používání. Společnost nezaručuje ani neprohlašuje, že vaše používání obsahu dostupného na těchto Stránkách nebude porušovat práva třetích stran, které nejsou se Společností spojeny. Ukončení přístupu nebo používání z vaší strany nezrušuje ani neovlivňuje žádná jiná práva nebo opravné prostředky, na které může mít Společnost nárok ze zákona nebo podle práva.

Obsah, který odesíláte

Berete na vědomí, že nesete odpovědnost za veškerý obsah, který můžete prostřednictvím Stránek odeslat, včetně zákonnosti, spolehlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv takového obsahu. Prostřednictvím těchto Stránek nesmíte nahrávat, šířit ani jinak zveřejňovat žádný obsah, který je důvěrný, chráněný, porušuje práva na soukromí nebo publicitu, porušuje práva duševního vlastnictví, je nezákonný, škodlivý, výhružný, nepravdivý, podvodný, pomlouvačný, hanlivý, obscénní, vulgární, vulgární, sprosté, urážlivé, obtěžující, nenávistné, rasistické, etnicky nebo jinak nevhodné, mimo jiné včetně jakéhokoli obsahu, který vybízí k jednání, jež by představovalo trestný čin, porušuje práva jakékoli strany nebo zakládá občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušuje platné právní předpisy.

Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu nebo jiné identifikační údaje, vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo jinak uvádět v omyl ohledně původu jakéhokoli obsahu.

S ohledem na jakýkoli obsah, který odešlete, zveřejníte, nahrajete, publikujete nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím Stránek (kromě Osobních údajů, s nimiž je nakládáno v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů), udělujete společnosti trvalou, neodvolatelnou, časově neomezenou, celosvětovou, převoditelnou, bezplatnou, nevýhradní licenci k používání, kopírování, distribuci, veřejnému zobrazování, úpravám, vytváření odvozených děl a poskytování sublicencí k takovému obsahu nebo jeho části na jakémkoli médiu. Žádný takový obsah nebude považován za důvěrný. Tímto prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že: (i) jakýkoli vámi poskytnutý obsah neobsahuje nic (mimo jiné text, obrázky, hudbu nebo video), k čemu nemáte plné právo udělit společnosti takovou licenci; a (ii) společnost může vykonávat svá práva a/nebo implementovat váš obsah, pokud si to přeje, bez získání povolení nebo licence od jakékoli třetí strany a bez odkazu na vás nebo jinou osobu.

Odkazy

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje, které jsou provozovány třetími stranami, které nejsou spojeny s touto společností. Tyto odkazy jsou uvedeny pro vaše pohodlí a jako další způsob přístupu k informacím, které jsou v nich obsaženy. Neodpovídáme za obsah, reklamu, produkty nebo jiné materiály na těchto stránkách nebo zdrojích nebo z nich dostupné. Zařazení odkazů na jiné stránky nebo zdroje by nemělo být považováno za potvrzení obsahu odkazovaných stránek nebo zdrojů. Na používání odkazovaných stránek nebo zdrojů se mohou vztahovat odlišné podmínky a zásady ochrany osobních údajů. Společnost nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody, ztráty nebo závazky způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, produkt nebo službu dostupnou na jakékoli odkazované stránce nebo zdroji nebo jejich prostřednictvím.

VYJÁDŘENÍ

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JE V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ NEBO V PODMÍNKÁCH SLUŽBY NEBO V PODMÍNKÁCH NÁKUPU VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, A V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, SLIBY ANI ZÁRUKY A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, S OHLEDEM NA JAKOUKOLI ZÁLEŽITOST, MIMO JINÉ VČETNĚ PRODEJNOSTI, VHODNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ NEBO ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV JAKÉHOKOLI OBSAHU NA STRÁNKÁCH NEBO JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ ČI SLUŽEB ZAKOUPENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK SPOLEČNOSTI A JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK V PRŮBĚHU PLNĚNÍ NEBO TRANSAKCE.

TYTO STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. STRÁNKY A MATERIÁLY, INFORMACE, SLUŽBY A PRODUKTY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU" A "TAK, JAK JSOU K DISPOZICI". VYHRAZUJEME SI PRÁVO KDYKOLI OMEZIT NEBO UKONČIT VÁŠ PŘÍSTUP NA STRÁNKY NEBO K JAKÉKOLI JEJICH FUNKCI ČI ČÁSTI. SPOLEČNOST ODMÍTÁ JAKOUKOLI ZÁRUKU, ŽE PŘÍSTUP NA STRÁNKY BUDE NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZCHYBNÝ; ŽE STRÁNKY BUDOU BEZPEČNÉ; ŽE STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ STRÁNKY ZPŘÍSTUPŇUJE, NEBUDOU OBSAHOVAT VIRY; NEBO ŽE INFORMACE NA STRÁNKÁCH BUDOU SPRÁVNÉ, PŘESNÉ, PŘIMĚŘENÉ, UŽITEČNÉ, VČASNÉ, SPOLEHLIVÉ NEBO JINAK ÚPLNÉ. POKUD SI Z TĚCHTO STRÁNEK STÁHNETE JAKÝKOLI OBSAH, ČINÍTE TAK NA VLASTNÍ UVÁŽENÍ A RIZIKO. ZA PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ VAŠEHO SYSTÉMU NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST. NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU STAŽENÍ TAKOVÉHO OBSAHU. ŽÁDNÉ RADY ANI INFORMACE, KTERÉ ZÍSKÁTE, NEBUDOU PŘEDÁVÁNY TŘETÍM STRANÁM. Z TĚCHTO STRÁNEK NEZAKLÁDÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU JAKÉHOKOLI DRUHU.

V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NEMUSÍ BÝT ZÁKONEM POVOLENO ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK NEMUSÍ VZTAHOVAT.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA SVÉ POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, KOMUNIKACI S TŘETÍMI STRANAMI A NÁKUP A POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK SPOLEČNOSTI. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÉ INFORMACE, KTERÉ ODESÍLÁTE NEBO PŘIJÍMÁTE PŘI POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, NEMUSÍ BÝT BEZPEČNÉ A MOHOU BÝT ZACHYCENY NEOPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE STRÁNKY JSOU VÁM POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ. TÍMTO POTVRZENÍM BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY (MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁKONA NA OCHRANU SPOTŘEBITELE) SPOLEČNOST ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ OBSAHU TŘETÍCH STRAN (DÁLE JEN "STRANY SPOLEČNOSTI") NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V JAKÉKOLI SOUVISLOSTI S (1) TOUTO STRÁNKOU NEBO JAKOUKOLI JINOU STRÁNKOU NEBO ZDROJEM, NA KTERÝ VSTOUPÍTE PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZU Z TÉTO STRÁNKY;(2) JAKÁKOLI OPATŘENÍ, KTERÁ PŘIJMEME NEBO NEPŘIJMEME V DŮSLEDKU KOMUNIKACE, KTEROU NÁM ZAŠLETE; (3) JAKÉKOLI PRODUKTY NEBO SLUŽBY ZPŘÍSTUPNĚNÉ NEBO ZAKOUPENÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK SPOLEČNOSTI, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ŠKOD NEBO ZRANĚNÍ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TAKOVÝCH PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB (VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK); (4) JAKÉKOLI ZPOŽDĚNÍ NEBO NEMOŽNOST POUŽÍVAT STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI INFORMACE, PRODUKTY NEBO SLUŽBY INZEROVANÉ NEBO ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK; (5) ÚPRAVA, ODSTRANĚNÍ NEBO SMAZÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU PŘEDLOŽENÉHO NEBO ZVEŘEJNĚNÉHO NA STRÁNKÁCH; NEBO (6) JAKÉHOKOLI POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU, ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE STRANY SPOLEČNOSTI BYLY NA MOŽNOST VZNIKU ŠKODY UPOZORNĚNY. UŽIVATEL JE ODPOVĚDNÝ ZA POSOUZENÍ PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI NEBO UŽITEČNOSTI JAKÉHOKOLI NÁZORU, RADY NEBO JINÉHO OBSAHU DOSTUPNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK NEBO ZÍSKANÉHO ZE STRÁNEK NEBO ODKAZOVANÉHO ZDROJE. TOTO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI SE BEZ OMEZENÍ VZTAHUJE NA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ÚJMY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU SELHÁNÍ VÝKONU, CHYBY, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, VYMAZÁNÍ, DEFEKTU, ZPOŽDĚNÍ V PROVOZU NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÉHO VIRU, POŠKOZENÍ SOUBORŮ, SELHÁNÍ KOMUNIKAČNÍ LINKY, VÝPADKU SÍTĚ NEBO SYSTÉMU, ZTRÁTY ZISKU NA VAŠÍ STRANĚ. NEBO KRÁDEŽE, ZNIČENÍ, NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU, POZMĚNĚNÍ, ZTRÁTY NEBO POUŽITÍ JAKÝCHKOLI ZÁZNAMŮ NEBO DAT A JAKÝCHKOLI JINÝCH HMOTNÝCH NEBO NEHMOTNÝCH ZTRÁT. VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEBO POSKYTOVATELÉ OBSAHU TŘETÍCH STRAN NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI HANLIVÉ, URÁŽLIVÉ NEBO NEZÁKONNÉ CHOVÁNÍ JAKÉHOKOLI UŽIVATELE STRÁNEK. DVS SOLUTION. PRO JAKÝKOLI Z VÝŠE UVEDENÝCH NÁROKŮ NEBO PRO JAKÝKOLI SPOR SE SPOLEČNOSTÍ JE PŘERUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK.

DVS. A SPOLEČNOST SOUHLASÍ S TÍM, ŽE JAKÝKOLI NÁROK VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO STRÁNEK NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ MUSÍ BÝT UPLATNĚN DO JEDNOHO (1) ROKU OD VZNIKU NÁROKU, JINAK JE NÁROK TRVALE PROMLČEN. PROTOŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, NEMUSÍ SE NA VÁS VZTAHOVAT NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ.

Příspěvky

Odškodníte strany společnosti a tyto strany před jakýmikoliv pokutami, pokutami, závazky, ztrátami a jinými škodami jakéhokoliv druhu (včetně poplatků za právní zastoupení a znalecké posudky) a budete strany společnosti a tyto strany bránit před jakýmikoliv nároky vyplývajícími z (1) vašeho porušení. těchto Podmínek používání; (2) vašeho porušení Podmínek nákupu; (4) vašeho podvodu nebo úmyslného jednání či hrubé nedbalosti; nebo (5) vašeho porušení jakéhokoli platného zákona nebo práv třetí strany. Strany společnosti budou řídit obhajobu jakéhokoli nároku, na který se může vztahovat toto odškodnění, a v žádném případě nebudete řešit žádný nárok bez předchozího písemného souhlasu stran společnosti.

Elektronická komunikace

Když používáte Stránky nebo posíláte e-maily Společnosti, komunikujete se Společností elektronicky. Souhlasíte s tím, že budete elektronicky přijímat veškerou komunikaci související s vaším používáním těchto Stránek. Společnost s vámi bude komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním oznámení na těchto Stránkách. Souhlasíte s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, sdělení a další komunikace, které vám budou poskytnuty elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu takové komunikace. Veškerá oznámení od Společnosti určená k přijetí zákazníkem budou považována za doručená a účinná, jakmile budou zaslána na e-mailovou adresu, kterou uvedete na jakékoli Stránce Společnosti.

Příspěvky na webových stránkách

Stránky mohou uživatelům nabízet možnost zasílat na Stránky zprávy. Společnost není povinna kontrolovat jakýkoli obsah (včetně zpráv) zveřejněný na Stránkách nebo odeslaný jejich prostřednictvím uživateli a nenese za takový obsah žádnou odpovědnost. Společnost může podle vlastního uvážení takový obsah sledovat, nezveřejnit nebo odstranit.

Ochranné známky a autorská práva

Ochranné známky, loga a značky služeb ("značky") zobrazené na Stránkách jsou majetkem Společnosti nebo jejích poskytovatelů licencí nebo poskytovatelů obsahu či jiných stran. Uživatelům nebo jakýmkoli stranám jednajícím jejich jménem je zakázáno používat jakékoli značky k jakémukoli účelu, mimo jiné včetně použití jako meta tagů na jiných stránkách nebo webech, bez písemného souhlasu společnosti nebo takové třetí strany, která může být vlastníkem značek. Bez výslovného písemného souhlasu Společnosti nesmíte používat rámy ani techniky nebo technologie rámování k uzavření jakéhokoli obsahu obsaženého na Stránkách. Kromě toho nesmíte bez výslovného písemného souhlasu Společnosti používat jakýkoli obsah Stránek v metaznačkách nebo jiných technikách či technologiích "skrytého textu". Veškerý obsah (včetně jakéhokoli softwaru) dostupný na Stránkách nebo jejich prostřednictvím je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími platnými zákony.

Nároky z porušení duševního vlastnictví

Společnost respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádáme naše uživatele, aby se chovali stejně. Tímto vás informujeme, že společnost přijala a přiměřeně zavedla politiku, která za vhodných okolností umožňuje ukončit činnost uživatelů webových stránek, kteří opakovaně porušují autorská práva. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, nebo že byla jinak porušena vaše práva duševního vlastnictví, sdělte prosím zástupci společnosti pro autorská práva následující informace (aby bylo oznámení účinné, musí být učiněno písemně a předáno našemu zástupci pro autorská práva):

elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem držitele autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví;

popis díla chráněného autorským právem nebo jiným duševním vlastnictvím, o němž tvrdíte, že bylo porušeno, nebo, pokud se jedno oznámení týká více děl chráněných autorským právem na jedné internetové stránce, reprezentativní seznam těchto děl na této stránce;

identifikaci materiálu, o němž se tvrdí, že porušuje autorská práva nebo že je předmětem činnosti porušující autorská práva, který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, a popis místa, kde se materiál na stránce nachází;

vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, pokud je k dispozici;

vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a

vaše prohlášení pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo duševního vlastnictví nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv nebo duševního vlastnictví.

Zástupce společnosti pro oznamování nároků na porušení autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví je k zastižení takto:

e-mailem: service@obchodcz.com

Společnost může tyto kontaktní údaje čas od času aktualizovat, aniž by vás o tom informovala. Aktuální kontaktní informace zveřejníme na těchto stránkách.

Platnost podmínek po uzavření dohody

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení těchto Podmínek používání nebo jakékoli obecné právní zásady, které jsou s nimi v rozporu, platí, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání, které straně ukládá nebo stanoví trvalé povinnosti, zůstává v platnosti i po vypršení nebo ukončení těchto Podmínek používání.

Vyšší moc

Společnost je zproštěna povinnosti plnit podle těchto Podmínek používání nebo Nákupních podmínek v rozsahu, v jakém jí v plnění zcela nebo zčásti brání nebo jej zpožďuje událost nebo série událostí způsobená nebo vyplývající z (1) povětrnostních nebo jiných přírodních vlivů nebo zásahů vyšší moci, (2) válečných událostí, teroristických činů, povstání, nepokojů, občanských nepokojů nebo vzpour, (3) karantény nebo embarga, (4) odborových stávek nebo (5) jiných příčin, které Společnost nemůže přiměřeně ovlivnit.

Riziko ztráty

Zboží zakoupené prostřednictvím těchto stránek je zasíláno prostřednictvím dopravce třetí strany na základě přepravní smlouvy. Riziko ztráty a vlastnické právo k těmto položkám proto přechází na vás okamžikem jejich doručení dopravci.

Řešení sporů

Používáním Stránek jakýmkoli způsobem bezpodmínečně souhlasíte s tím, že: (i) veškeré spory, rozpory, spory, spory nebo nároky vyplývající z této smlouvy nebo s ní související, včetně její existence, platnosti, výkladu, plnění, porušení nebo ukončení, nebo jakékoli spory týkající se mimosmluvních závazků vyplývajících z této smlouvy nebo s ní souvisejících, budou předloženy a s konečnou platností vyřešeny v rozhodčím řízení v souladu s rozhodčími pravidly UNCITRAL platnými v době podání oznámení o rozhodčím řízení; (ii) rozhodným právem pro tuto rozhodčí doložku je právo Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong (dále jen "Hongkong"); (iii) místem rozhodčího řízení je Hongkong; (iv) počet rozhodců je jeden, který bude jmenován Mezinárodním rozhodčím centrem Hongkong; a (v) rozhodčí řízení bude vedeno v angličtině.

Obecné

Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek používání nebo Podmínek nákupu shledáno neplatným, neúčinným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, strany souhlasí s tím, že soud by se měl snažit o to, aby se prosadil záměr stran vyjádřený v tomto ustanovení, a nevymahatelná podmínka bude považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek používání nebo Podmínek nákupu. Nadpisy oddílů slouží pouze pro referenční účely a neomezují rozsah ani působnost žádného oddílu. Tyto Podmínky používání nebo Nákupní podmínky a vztah mezi vámi a společností se řídí zákony Hongkongu v rozsahu, který není vyloučen federálními zákony nebo jim neodporuje, bez ohledu na jejich kolizní ustanovení. V případě jakýchkoli žalob, které nejsou předmětem rozhodčího řízení, každý z nás souhlasí s tím, že se podrobí osobní jurisdikci soudu se sídlem v Hongkongu.

Nečinnost společnosti v případě porušení těchto Podmínek používání nebo Podmínek nákupu vámi nebo jinými osobami nezbavuje společnost práva jednat v případě následných nebo podobných porušení. Pokud je jakýkoli obsah těchto Stránek nebo vaše používání Stránek v rozporu se zákony místa, kde se nacházíte v době, kdy na ně přistupujete, nejsou pro vás tyto Stránky určeny a nepoužívejte je. Jste zodpovědní za to, že se informujete o zákonech platných ve vaší jurisdikci a budete je dodržovat.

Společnost nezaručuje, že podnikne kroky proti všem porušením těchto Podmínek používání nebo Podmínek nákupu. Pokud není v těchto Podmínkách používání nebo Podmínkách nákupu výslovně stanoveno jinak, z těchto Podmínek používání nebo Podmínek nákupu nemají prospěch žádné třetí strany.

Změny těchto podmínek používání

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost může podle svého uvážení kdykoli a jakýmkoli způsobem upravit, doplnit nebo odstranit jakoukoli část těchto Podmínek používání, a to zveřejněním revidovaných Podmínek používání na Stránkách. Tyto Podmínky používání nesmíte za žádných okolností měnit ani upravovat. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat veškeré změny, které v Podmínkách používání provedeme. To, že budete pokračovat v používání těchto Stránek po jakýchkoli změnách Podmínek používání, znamená, že tyto změny přijímáte.

Přiřazení

Tyto Podmínky používání ani Podmínky nákupu (ani žádná práva, výhody nebo povinnosti z nich vyplývající) nesmíte postoupit ze zákona ani jinak bez předchozího písemného souhlasu společnosti, který může být podle vlastního uvážení společnosti odepřen. Jakýkoli pokus o postoupení, který není v souladu s těmito Podmínkami používání nebo Podmínkami nákupu, bude neplatný. Společnost může tyto Podmínky používání nebo Podmínky nákupu postoupit zcela nebo zčásti na jakoukoli třetí stranu podle vlastního uvážení.

Úplná dohoda a přípustnost

Tyto Podmínky používání představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a společností ohledně předmětu těchto Podmínek a nahrazují veškerou předchozí nebo současnou ústní nebo písemnou komunikaci a návrhy mezi stranami ohledně tohoto předmětu. Pro vyloučení pochybností platí tyto Podmínky používání pouze v rozsahu povoleném zákonem.

V některých případech se na službu nebo produkt nabízený prostřednictvím těchto stránek mohou vztahovat jak tyto Podmínky používání, tak samostatný dokument obsahující další podmínky (dále jen "Dodatečné podmínky"). Pokud dojde k rozporu mezi těmito Podmínkami používání a jakýmikoliv Dodatečnými podmínkami, mají přednost Dodatečné podmínky, pokud není v Dodatečných podmínkách výslovně stanoveno jinak.

Tištěná verze těchto Podmínek používání je přípustná v soudních nebo správních řízeních založených na používání těchto stránek nebo s nimi souvisejících ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávané v tištěné podobě.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto Podmínek používání nebo těchto stránek, kontaktujte prosím právní oddělení společnosti Spriteliving Limited na e-mailové adrese service@obchodcz.com.